Выберите город: Все города
Выберите город
Ñâåðäëîâñêàÿ îáëàñòü
   Åêàòåðèíáóðã
   Íèæíèé Òàãèë
   Àðòåìîâñêèé
   Àñáåñò
   Áåðåçîâñêèé
   Áîëüøîé Èñòîê
   Âåðõíÿÿ Ïûøìà
   Âåðõîòóðüå
   Äåãòÿðñê
   Äðóæèíèíî
   Êà÷êàíàð
   Êèðîâãðàä
   Ìèõàéëîâñê
   Íèæíèå Ñåðüãè
   Ïåðâîóðàëüñê
   Ïîëåâñêîé
   Ðåâäà
   Ðåæ
   Ñèíÿ÷èõà
   Ñðåäíåóðàëüñê
   Øàëÿ
Ïåðìñêèé êðàé
   Ïåðìü
   Áåðåçíèêè
   Âåðåùàãèíî
   Êðàñíîêàìñê
   Êóäûìêàð
   Êóíãóð
   Îñà
   Îõàíñê
   Ñîëèêàìñê
   ×àéêîâñêèé
   ×åðíóøêà
   ×óñîâîé
Òþìåíñêàÿ îáëàñòü
   Òþìåíü
   Ñîâåòñêèé
   Ñóðãóò
   Þãîðñê
×åëÿáèíñêàÿ îáëàñòü
   ×åëÿáèíñê
   Îçåðñê
Ëåíèíãðàäñêàÿ îáëàñòü
   Ñàíêò-Ïåòåðáóðã
Êðàñíîäàðñêèé êðàé
   Êðàñíîäàð
   Òèìàøåâñê
Ìàðèé Ýë
   Éîøêàð-Îëà
Èâàíîâñêàÿ îáëàñòü
   Èâàíîâî
 
Например, 

Поликлиника №5 / Городская детская клиническая поликлиника №1

Поликлиники детские. Оказание медицинской помощи.
Дежурный врач: суббота.

адресАдрес:

г.Пермь, ул. Сигаева, д. 4 (вход со двора)
показать на карте

телефоныТелефоны:

(342) 267-02-28 - регистратура
(342) 267-04-77 - запись к врачу
(342) 267-03-34 - заведующий поликлиникой

время работыВремя работы:

понедельник-пятница с 08:00 до 19:00 без перерыва
суббота с 09:00 до 14:00 без перерыва

сайтСайт:

----------

emailЭлектронная почта, ICQ, Skype:

----------

контактные лицаКонтактные лица:

Якимова Наталья Сергеевна - руководитель

статьиСтатьи:

----------

Добавить прайс-лист